Partneriaid

Yn ogystal â rhwydweithiau’r mentrau iaith lleol rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag amryw o gyrff cenedlaethol i rannu gwybodaeth, syniadau, profiadau ac adnoddau er mwyn gweithredu er budd y Gymraeg.

Gweler isod restr o’n prif bartneriaid.

Dathlu'r GymraegDathlu'r Gymraeg

Grŵp ymbarél sydd am ddathlu llwyddiant y Gymraeg yw Dathlu'r Gymraeg ac sy'n galw am gyfres o fesurau cryfion newydd er mwyn sicrhau ei pharhad.Dathlu'r Gymraeg is a network of people in Wales who celebrate the success of the Welsh language and call for action to ensure its future.

www.dathlu.orgdathlu.org

Llywodraeth CymruWelsh Government

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Maent yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio.The Welsh Government is the devolved Government for Wales. They work to help improve the lives of people in Wales and make Wales a better place in which to live and work.

www.llyw.cymruwww.gov.wales

Urdd Gobaith CymruUrdd Gobaith Cymru

Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn heddiw mae gan yr Urdd dros 50,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed.Urdd Gobaith Cymru was established in 1922 to give children and young people the chance to learn and socialise in the Welsh language. Today, the Urdd has over 50,000 members between 8 and 25 years old.

www.urdd.cymruwww.urdd.cymru

Mudiad MeithrinMudiad Meithrin

Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol ac mae'n cael ei gydnabod fel prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol.Mudiad Meithrin is a voluntary organisation and is the main provider of Welsh-medium early years care and education in the voluntary sector

www.meithrin.cymruwww.meithrin.cymru

BBC Radio CymruBBC Radio Cymru

Gorsaf radio BBC Cymru yw BBC Radio Cymru, sy'n darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi bod yn darlledu rhaglenni radio yn Gymraeg ledled Cymru ers iddi ddarlledu gyntaf ar 3 Ionawr 1977.BBC Radio Cymru is BBC Cymru Wales's Welsh-language radio station, broadcasting throughout Wales from studios in Cardiff, Bangor, Aberystwyth and Carmarthen on FM since 1977.

BBC Radio CymruBBC Radio Cymru

Prifysgol AberystwythAberystwyth University

Prifysgol yn Aberystwyth, Ceredigion yw Prifysgol Aberystwyth. Bellach, mae yno dros 7,500 o fyfyrwyr yn astudio ym mhrif ddisgyblaethau’r brifysgol, y celfyddydau, gwyddorau cymdeithasol a’r gwyddorau.Aberystwyth University is a public research university located in Aberystwyth, Wales. There are over 7,500 students in the University's three main faculties of arts, social science and the sciences.

Prifysgol AberystwythAberystwyth University

TwfTwf

Mae Twf yn cynnig cyngor rhad ac am ddim i rieni ar gyflwyno’r Gymraeg o’r CrudTwf offers free advice to parents on raising children bilingually from day 1

Twf CymruTwf

Eisteddfod Genedlaethol CymruEisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw un o wyliau celfyddydol mawr y byd, sy’n dod â phobl o bob oed a chefndir ynghyd i ddathlu a mwynhau cymysgedd eclectig o gerddoriaeth, llenyddiaeth, dawns, theatr, celfyddyddau gweledol a llawer iawn mwy.The National Eisteddfod of Wales is one of the world’s greatest cultural festivals, and brings together people from all ages and backgrounds to enjoy an eclectic mix of music, literature, dance, theatre, visual arts and much more.

Eisteddfod Genedlaethol CymruEisteddfod Genedlaethol Cymru

Merched y WawrMerched y Wawr

Mae Merched y Wawr yn fudiad sy’n gwneud pob math o bethau! – Coginio, crefftau, ciniawa, teithio, chwaraeon, darlithiau, helpu elusennau, canu, cwisiau a llawer mwy. Prif nod y mudiad yw ymgyrchu dros hawliau’r iaith Gymraeg a hawliau marched.Merched y Wawr is an organisation that does all kinds of activities from cookery, craftwork, dinners, travelling, sports, lectures, supporting chareties, singing, quizzes and much more. The main aim of the organisation is to campaign for Welsh language and women’s rights.

http://merchedywawr.cymru/http://merchedywawr.cymru/

Cymraeg i OedolionWelsh for Adults

Mae Cymraeg i Oedolion yn cynnig cyrsiau Cymraeg i ddysgwyr o bob lefel ym mhob rhan o Gymru.Cymraeg i Oedolion (Welsh for Adults) offers Welsh courses for learners of all abilities throughout Wales.

Cymraeg i OedolionWelsh for Adults

Cymdeithas y Ffermwyr IfancYFC

CFfI Cymru yw'r mudiad ieuenctid wledig mwyaf yng Nghymru sy’n darparu cyfleoedd i dros 5,000 o aelodau ar draws Gymru, trwy rwydwaith o 12 ffederasiwn sirol a 155 o glybiau.Providing opportunities for over 5,000 members across Wales, through a network of 12 county federations and 155 Clubs; Wales YFC is the largest rural youth organisation in Wales.

Gwefan Cymdeithas y Ffermwyr IfancYFC

Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG)RhAG

Mae RhAG yn gweithio i wella ac ehangu mynediad at ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru.’Parents for Welsh Medium Education (RhAG) works to improve Welsh-medium education for pupils the length and breadth of Wales.

www.rhag.netRhAG