Mentrau Iaith Cymru

Plant a Phobl Ifanc

Dilynnwch y dolenni i wybod mwy am y prosiectau ac i gofrestru ar gyfer ein gweithagreddau

  • Theatr Ieuenctid Môn – Gweithdai wythnosol o dan arweiniad tiwtoriaid drama proffesiynol. Mae TIM Bach ar gyfer plant 7-11 oed a TIM Mawr ar gyfer pobl ifanc 11-18oed.
  • Bocsŵn a Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc – Prosiect creu cerddoriaeth o dan arweinaiad tiwtoriaid proffesiynol yn ein stiwdio bwrpasol, Stiwdio 12. Cyfle i blant a phobl ifanc chwarae offerynnau a defnyddio peiriannau iMAC i gyfansoddi a chreu eu cerddoriaeth eu hunain.
  • Mae’r Rhwydwaith yn rhoi Cyfle i bobl ifanc drefnu a chynnal eu gigs eu hunain yn lleol a pherfformio mewn gwyliau amrywiol. Dyma brosiect sydd yn hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg newydd yn lleol gan roi profiadau trefnu arbenigol i’r bobl ifanc.
  • Cyfle:Creu=Cofio – Dyma brosiect treftadaeth ddigidol y Fenter. Mae buddiolwyr 11-18 oed yn creu eitemau ffilm a radio eu hunain gyda hyfforddiant staff a phartneriaid yn olrhain ac egluro elfennau o dreftadaeth y Gymraeg ym Môn.
  • Prosiect Radio – Mae gan y fenter iaith offer radio ymhob un o’r 5 ysgol uwchradd ar yr Ynys. Darperir hyfforddiant i’r buddiolwyr ar y gwahanol elfennau o greu rhaglen ac yna fe’i darlledir yn y coridorau yn ystod amser cinio.
  • Ymwybyddiaeth Iaith – Cyflwyniadau bywiog a mynegiannol ble annogir pobl ifanc o dan arweiniad staff y fenter i fynegi eu barn am y Gymraeg ynghyd â dysgu am fanteision y Gymraeg ym myd gwaith ac yn gymdeithasol.

Ein nod wrth weithio o fewn y maes hwn yw cynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau safonol, cymdeithasol Cymraeg i bobl ifanc, a dylanwadu ar eu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o werth yr iaith.

aelwyd-menter-iaith-mon

Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc

aelwyd-menter-iaith-mon

Cyfle, Creu, Cofio

Ym Môn mae 80.1% o blant a phobl ifanc rhwng 5-15 yn siarad Cymraeg, a 71.3% o bobl ifanc rhwng 16-19 oed.

Rhaid parhau i wneud y Gymraeg yn hwyliog a pherthnasol ar gyfer y byd modern heddiw gan ddarparu profiadau sy’n cyfrannu at ddatblygiad academaidd a chyflogadwyedd, ac sy’n rhan o fywyd bob dydd technolegol a chyfryngol ein pobl ifanc.

Rydym ni hefyd am i’n plant a’n pobl ifanc arddel eu hunain yn Gymry Cymraeg balch, ac felly drwy ein prosiectau a’n cynlluniau rhoddir iddyn nhw gyfleon i godi hyder i fynegi eu hunain, gweithio mewn tîm, datblygu syniadau ac arwain ar eu cynlluniau Cymraeg eu hunain.

Mae’r gweithgareddau hyn yn dysgu sgiliau trosglwyddiadwy newydd i blant a phobl ifanc, ac yn cydnabod eu cyflawniad drwy achrediadau OCN (dros 14 oed).

Mae ein gwaith ni hefyd yn cefnogi amcanion Siarter Iaith Ysgolion Ynys Môn, a byddwn ni yn datblygu cynlluniau a chyfleoedd i blant a phobl ifanc gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol a chymunedol fel rhan o’n gweledigaeth.

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -