Mentrau Iaith Cymru

Theatr Ieuenctid Mon

Croeso i Theatr Ieuenctid Môn!

Gall y theatr  ein cludo i unrhyw le,  gan ddod a chymeriadau a lleoedd yn fyw gyda geiriau a dychymyg.

Mae Theatr Ieuenctid Môn wedi llwyddo i annog a chyffroi diddordeb plant a phobl ifanc Ynys Môn mewn sawl agwedd o fyd theatr ers ei sefydlu yn 2000. Cynhelir ein gweithdai wythnosol dan arweiniad actorion profiadol a dros y blynyddoedd mae sawl unigolyn wedi manteisio o’r cyfle unigryw yma i ddatblygu sgiliau newydd ac i wneud ffrindiau.

Ein nod yw cyflwyno pob agwedd o theatr a drama, sydd gydag amser yn datblygu a meithrin hunan hyder pob unigolyn sy’n arf hanfodol yn y byd tu allan. Gosodir pwyslais ar ddatblygiad personol a chymdeithasol plant a phobl ifanc, sydd yn ei dro yn gallu helpu i feithrin gwell hunan-hyder, hunan-ddelwedd, a hunan-barch.

Mae strwythur y Theatr yn galluogi buddiolwyr i weithio drwy’r ddarpariaeth o wersi wythnosol, i ddosbarthiadau a sesiynau arbenigol ac yn gallu arwyddbostio tuag at gyfleoedd castio ar gyfer gwaith teledu, theatr, ffilm a radio

Mae’r gweithdai yn rhoi cyfle i’n haelodau fynegi eu hunain mewn awyrgylch diragfarn mewn naws hamddenol a chyfeillgar, yn ogystal â chael llawer o hwyl!  Rydym yn ystyried fod gan bob unigolyn eu cryfderau a’u gwendidau. I rai, mae siarad yn gyhoeddus yn brofiad brawychus, i eraill mae’r syniad o siarad Cymraeg yn peri gofid mawr.  Mae rhai plant a phobl ifanc yn ymuno er mwyn gwthio eu ffiniau perfformio a manteisio ar y cyfle unigryw yma i weithio mor agos gydag actorion profiadol. Rydym yn gwerthfawrogi fod pawb yn wahanol, ac yn gweithio’n agos gyda phob unigolyn er mwyn sicrhau fod pob un yn cyrraedd eu cerrig milltir bersonol a’u llawn botensial.

Mae ein gweithdai blaenorol wedi arwain at amrywiaeth o berfformiadau. O sioeau traddodiadol megis Branwen a Chwalfa, i gyflwyniadau theatr mewn addysg – Diogelwch ar y Ffyrdd, darlleniadau cyhoeddus, perfformiadau theatr promenâd, a chynyrchiadau gwreiddiol megis #CLIC.

Mae’r gweithdai hefyd yn cynnig cyfleoedd lluosog tu allan i sesiynau wythnosol gyda chyfleodd ym myd radio a theledu.

Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol i ymuno â’n sesiynau wythnosol.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n tiwtoriaid arbennig am eu gwaith cyson, mae llwyddiant ein prosiect yn ddibynnol iawn ar eu hymroddiad.  Cewch ddod i nabod ein tiwtoriaid yma (link?)

Manylion y gweithdai wythnosol TIM Bach (7-11oed):

Dydd Llun: Neuadd Goffa, Amlwch: 6 – 7:30

Dydd Mawrth: Neuadd y Dref, Llangefni: 6 – 7:30

Dydd Mercher: Ysgol David Hughes, Porthaethwy: 6 – 7:30

Dydd Iau: Ysgol Gymraeg Morswyn, Caergybi: 4 – 5:30

Manylion gweithdai wythnosol TIM Mawr (11 – 18 oed):

Nos Fercher : Neuadd y Dref, Llangefni: 6 – 7:30pm https://www.facebook.com/theatrieuenctidmon/

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -