Mentrau Iaith Cymru

Y Gymuned

Our aim in this area of work is to strengthen the Welsh language's position in the community.

Rydym ni am godi hyder trigolion i ddefnyddio’r Gymraeg yn hyderus mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Drwy ein gwaith cymunedol rydym ni eisiau gweld bwrlwm cymdeithasol yn ystod digwyddiadau’r fenter gyda’r cymunedau hynny yn arddel y Gymraeg fel rhan o’i gwead ac isadleiledd. Rhan annatod o’r gwaith hwn hefyd yw sicrhau ffynhonellau ariannol er mwyn rhoi ar waith fesurau lliniaru ar impact ieithyddol datblygiadau mawr ar yr Ynys

Mae ein prif brosiectau cymunedol yn cynnwys

  • Prosiect Caergybi – Mae swyddog yn gweithio yn y dref er mwyn codi statws a phroffil y Gymraeg , ac er mwyn pontio’r Gymraeg rhwng y gymuned a phobl ifanc. Gweithredir ym meysydd blaenoriaeth 1-4 yn y dref hon gan roi pwyslais ar gydweithio â phrif bartneriaid a rhanddeiliad o’r dref.
  • Gŵyl Cefni (linc i’r dudalen) – Gŵyl Gymraeg a gynhelir yng nghanol tref Llangefni ym mis Mehefin. Bellach yn 15 oed ac wedi rhoi llwyfan i brif artistiaid Cymru. Cynhelir dros 4 diwrnod ac yn cynnig arlwy amrywiol ar gyfer y teulu i gyd.
  • Cefnogi Busnesau a Gweithleoedd – Cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle, gan godi hyder aelodau staff yn y gweithle i ddefnyddio’r Gymraeg yn hyderus wrth gyfathrebu â’i gilydd ac â chwsmeriaid. Codi ymwybyddiaeth cwsmeriaid am wasanaethau Cymraeg

gwylcefni

Gwyl Cefni

Yn ôl ffigyrau cyfrifiad 2011 mae nifer y siaradwyr Cymraeg Môn yn 38,568 neu 57%. Dyma un o gadarnleoedd y Gymraeg yng Nghymru ac felly o strategol bwys drwyddi draw er mwyn sicrhau fod y Gymraeg yn hyfyw.

Mae 27 o wardiau ble mae dros hanner y boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg, ac mae tair ward yn Llangefni gyda dros 80% o’r boblogaeth yn medru siarad Cymraeg. Dyma nifer o ardaloedd sydd o bwys strategol er mwyn cynnal Môn yn gadarnle, a rhaid parhau i fuddsoddi ynddi.

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â’r Ynys yn 2017 mae yma gyfle i’r Fenter gefnogi a hyrwyddo gweithagreddau Cymraeg amrywiol gaiff eu cynnal. Bydd gwaith y Fenter ar ôl ymweliad y Brifwyl, a thros gyfnod y cynllun hwn yn cynnwys sichrau effaith a gwaddol yr Eisteddfod. Anelir hefyd yng nghyfnod y cynllun i gynyddu y nifer sy’n cefnogi gwaith y fenter iaith drwy bwyllgorau ardal a gwirfoddolwyr mewn gweithgareddau a digwyddiadau.

Mae gwaith cymunedol y fenter hefyd yn cynnwys dylanwadu ar ddefnydd iaith darparwyr gwasanaethau lleol, grwpiau a mudiadau. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys hyfforddiant, rhannu gwybodaeth ac adnoddau a chydweithio i ddatblygu a chreu newid. Mae gan y gweithle rôl allweddol i’w chwarae o ran ennyn hyder ymhlith siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio’r iaith mewn agweddau eraill o’u bywydau. Credwn ei bod yn bwysig fod statws yr iaith yn y gweithle yn bwysig o safbwynt pwysleisio gwerth addysg cyfrwng Cymraeg, ac i’r perwyl hwnnw rydym ni’n cynnal sesiynau ymwybyddiaeth iaith gyda phobl ifanc ac yn cydweithio â phartneriaid i gynnal ffeiriau gyrfaol gyda chyflogwyr sy’n rhoi gwerth ar y Gymraeg

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -